Naturvetenskap i förskolan

Domsagans Förskola

Naturvetenskap i förskolan


Barn i förskoleåldern är naturligt nyfikna, kreativa, ställer frågor och söker svar kring naturfenomen. Barn vill experimentera, hitta problem och lösa dem.


På Domsagans förskola utgår vi från barnets vardagsvärld i arbetet med naturvetenskap för att på så sett skapa en naturlig förståelse för naturvetenskapliga begrepp.


För att barn i förskoleåldern ska komma underfund med hur naturvetenskapliga fenomen är uppbyggda måste de själva undersöka, uppleva och upptäcka för att se olika resultat. Ett experiment kan göras flera gånger för ett förskolebarn. Nytt resultat kan alltid jämföras med något annat. Detta leder så småningom till sådana kunskaper hos barnen att de själva kan ställa en hypotes och testa den, med en eller flera kamrater eller med pedagogen på förskolan.


I arbetet med barnen berättar, skriver och ritar vi om de erfarenheter vi gör för att uttrycka vårt lärande och utforskande i naturvetenskap i samspelet med andra barn och vuxna. Vi använder oss av informell matematik, skapar, leker och experimenterar.


Barnen på Domsagans förskola ska erbjudas möjligheter att lära sig iaktta likheter och olikheter, beskriva, jämföra, ordna och se mönster i olika fenomen


Hur reflekterar vi och hur går vi vidare?


Barns utveckling och lärande är en ständigt pågående process.


  • Pedagogen försöker ta barnets perspektiv genom att se och förstå vad barnet erfar i sitt lärande i lek och aktivitet.


  • Vi samtalar enskilt och i grupp med barnen kring deras tankar, funderingar och intressen inom det naturvetenskapliga området.


  • Vi använder oss av olika sorters dokumentation, t.ex. fotografering.


  • Vi strävar efter att skapa en mening och förståelse i den lärande situationen både för pedagogen och barngruppen.


  • Vi tolkar hinder och möjligheter i den lärande situationen konstruktivt för att utveckla och förbättra verksamheten


Domsagans Förskola , Domsagovägen 1 245 41 Staffanstorp